==แจ้งครูที่ปรึกษา::::ภายใน 24 นาฬิกา ก่อนวันทำการของรอบ 4 สัปดาห์ถัดไป ครูที่ปรึกษา ต้องทำรายการ รายงานการเข้าแถว และบันทึกข้อความ (print out บันทึกข้อความ และรายงานผลกิจกรรมประจำรอบทุก 4 สัปดาห์)
แล้วนำส่งให้งานครูที่ปรึกษารวบรวม เพื่องานครูที่ปรึกษาจะดำเนินการสรุปส่งวิทยาลัยและแจ้งผลต่อให้งานกิจกรรมต่อไป==
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา
มีครูที่ปรึกษาส่งบันทึกรายงานประจำ สัปดาห์ที่ 1 ถึง สัปดาห์ที่ 4 ดังนี้
(กรณีได้รับเกียรติบัตร การดูแลนักศึกษาร้อยละ70 ขึ้น)
ลำดับ ครูที่ปรึกษาชั้นเรียนคาดว่าออกกลางคันกลุ่มเสี่ยงไม่ผ่านกิจกรรมเข้าแถวผ่านกิจกรรมเข้าแถวนศ.ทั้งหมดร้อยละของผู้เรียนที่คาดว่าจะออกกลางคันร้อยละเข้าแถวประเมินผลร้อยละการกวดขันดูแลการเข้าแถวของนักเรียนโดยครูที่ปรึกษาเกียรติบัตร
1นางสาวศิรประภา   นะคะจัดพค.2110028293.4587.09  
2นางสาวธนัฐดา   วิลัยเกษชฟ.1112219224.5586.39  
3นางสาวจิรวดี   บึงไกรสบค.11001560.0080.21  
4นางสาวธนัฐดา   วิลัยเกษชฟ.1213318224.5582.46  
5นางสรินยา   ธนะคำดีพบ.21300151816.6774.10  
6นางธนพร   เดชบุรัมย์พบ.1101413170.0073.90  
7นางสาวสุกัญญา   แสงแก้วทร.21000880.0093.36  
8นายพัชระ   พรมลีพค.1105530350.0085.36  
9นายกิตติชัย   โชคจันทรามอย.11000880.0091.80  
10นางสิริกาญจน์   กาญจนาภาสอฟ.1104711180.0067.36  
11นางสาวสุกัญญา   แสงแก้วทร.11000660.0081.25  
12นางสาวมาลีรินทร์   สุวรรณไตรย์ชฟ.2102426300.0076.77  
13นายเอกวิทย์   วงษ์วิลาชย.1113513195.2675.40  
14นางสาวจิรวดี   บึงไกรมบค.11017070.0053.57  
15นางสิริกาญจน์   กาญจนาภามอฟ.110698170.0056.43  
16นายกิตติชัย   โชคจันทราสอย.1104718250.0069.50  
17นายอภิลักษ์   ขันคำชอ.11013690.0062.50  
18นายนราวัฒน์   เขียวอ่อนชอ.211339137.6967.61  
19นายราชพงศ์   ลิไทสงชก.2106824320.0067.38  
20นางสาวขนิษฐ์   คำดีสบบ.11003030.0050.00  
21นายพิษณุพงษ์   ธนะคำดีชย.221359156.6760.42  
22นายสุพจน์   บึงไกรชย.1326712219.5262.03  
23นายจักรพงษ์   ประสงค์คำชย.12271112258.0058.18  
24นายบรรเจิด   อนุสรณ์ชก.111482119.0945.34  
25นายพิษณุพงษ์   ธนะคำดีชย.21391051816.6742.40  
26นางสาวขนิษฐ์   คำดีมบบ.11033030.0018.75  
27นางสาวจิรวดี   บึงไกรทศพค(ส้มป่อย).311500015100.000.00โปรดเข้าไปกด OK ในการทำรายการบันทึกข้อความ 
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา
มีครูที่ปรึกษาส่งบันทึกรายงานประจำ สัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 8 ดังนี้
(กรณีได้รับเกียรติบัตร การดูแลนักศึกษาร้อยละ70 ขึ้น)
ลำดับ ครูที่ปรึกษาชั้นเรียนคาดว่าออกกลางคันกลุ่มเสี่ยงไม่ผ่านกิจกรรมเข้าแถวผ่านกิจกรรมเข้าแถวนศ.ทั้งหมดร้อยละของผู้เรียนที่คาดว่าจะออกกลางคันร้อยละเข้าแถวประเมินผลร้อยละการกวดขันดูแลการเข้าแถวของนักเรียนโดยครูที่ปรึกษาเกียรติบัตร
1นางสาวศิรประภา   นะคะจัดพค.2100028280.0094.02  
2นางสาวขนิษฐ์   คำดีสบบ.11000330.0095.00  
3นายกิตติชัย   โชคจันทรามอย.11000880.0090.94  
4นางสรินยา   ธนะคำดีพบ.2100015150.0091.00  
5นางสาวสุกัญญา   แสงแก้วทร.21000880.0088.75  
6นางสาวธนัฐดา   วิลัยเกษชฟ.1120118219.5286.72  
7นายกิตติชัย   โชคจันทราสอย.1101124250.0080.30  
8นางธนพร   เดชบุรัมย์พบ.1101215170.0081.76  
9นางสิริกาญจน์   กาญจนาภาสอฟ.1100018180.0084.86 
10นางสาวธนัฐดา   วิลัยเกษชฟ.12501162222.7381.73  
11นางสาวขนิษฐ์   คำดีมบบ.11000330.0081.67  
12นายพิษณุพงษ์   ธนะคำดีชย.2201211130.0081.54  
13นายพิษณุพงษ์   ธนะคำดีชย.2101213150.0077.83  
14นางสาวจิรวดี   บึงไกรมบค.11000770.0077.50  
15นางสาวจิรวดี   บึงไกรสบค.11000660.0076.25 
16นายนราวัฒน์   เขียวอ่อนชอ.2121291315.3871.75  
17นางสิริกาญจน์   กาญจนาภามอฟ.11222131711.7674.04 
18นายพัชระ   พรมลีพค.1115529352.8680.16  
19นายอภิลักษ์   ขันคำชอ.111026911.1167.59  
20นางสาวสุกัญญา   แสงแก้วทร.11001560.0067.50  
21นางสาวมาลีรินทร์   สุวรรณไตรย์ชฟ.2111128303.3383.50  
22นายราชพงศ์   ลิไทสงชก.21181219323.1359.07  
23นายบรรเจิด   อนุสรณ์ชก.1123541118.1851.01  
24นายสุพจน์   บึงไกรชย.130357120.0062.50  
25นายจักรพงษ์   ประสงค์คำชย.1209119200.0047.50  
26นายเอกวิทย์   วงษ์วิลาชย.1115513195.2661.40  
27นางสาวจิรวดี   บึงไกรทศพค(ส้มป่อย).311500015100.000.00โปรดเข้าไปกด OK ในการทำรายการบันทึกข้อความ 
[วันที่รายงาน 20 ก.ย. 2563]


ในทุก 4 สัปดาห์ หัวหน้างานครูที่ปรึกษาจะสรุปรายงานให้หัวหน้าสถานศึกษาทราบ พิมพ์บันทึกข้อความรายงาน

หมายเหตุ: ให้ หน.งานครูที่ปรึกษา พิมพ์ รายงานทุกหน้าถัดไปที่ปรากฏ