รายงานสถิตินักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล ออนไลน์ [Real time:5 มี.ค. 2564]

จำนวนนักศึกษา ระดับ ปวช. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ระดับประเภทวิชาสาขาวิชา:สาขางานชั้นเรียนรวม
ปวช.1 ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.1129130
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.1226026
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.13000
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกลชก.1110111
ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลังชฟ.1115318
ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลังชฟ.1214014
ช่างอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ชอ.11639
การบัญชี:การบัญชีพบ.1111617
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจพค.1142428
การโรงแรม:การโรงแรมทร.11066
รวม ปวช.1 ประเภทวิชา 10554159
รวม  ปวช.110554159
ปวช.2 ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.2115015
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.2213013
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกลชก.2129029
ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลังชฟ.2120727
ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลังทศชฟ(ส้มป่อย).2117017
ช่างอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ชอ.2110010
การบัญชี:การบัญชีพบ.2111415
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจพค.2142428
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจทศพค(ส้มป่อย).21167
การโรงแรม:การโรงแรมทร.21178
รวม ปวช.2 ประเภทวิชา 11158169
รวม  ปวช.211158169
ปวช.3 ช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.3123023
ช่างยนต์:ยานยนต์ทศชย(ส้มป่อย).31909
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกลชก.31527
ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลังชฟ.3110313
ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลังทศชฟ(ส้มป่อย).31606
ช่างอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ชอ.31617
รวม ปวช.3 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 59665
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชีพบ.3101919
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจพค.3121315
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจทศพค(ส้มป่อย).3101212
รวม ปวช.3 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 24446
การโรงแรม:การโรงแรมทร.31189
รวม ปวช.3 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 189
รวม  ปวช.36258120
รวม ปวช. ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล44347
ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง23023
ช่างยนต์:ยานยนต์909
ช่างอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์22426
การโรงแรม:การโรงแรม22123
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ117990
การบัญชี:การบัญชี24951
 
ปวช. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 31 4 35
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 0 0 0
รวม ปวช. ทั้งสิ้น 31 4 35จำนวนนักศึกษา ระดับ ปวส. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ระดับประเภทวิชาสาขาวิชา:สาขางานชั้นเรียนรวม
ปวส.1 ช่างอุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกล:เทคนิคยานยนต์สอย.1124125
เทคนิคเครื่องกล:เทคนิคยานยนต์มอย.11808
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังสอฟ.1117118
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังมอฟ.1113417
รวม ปวส.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 62668
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชีสบบ.11123
การบัญชี:การบัญชีมบบ.11033
เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล:ธุรกิจดิจิตอลสบค.11156
เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล:ธุรกิจดิจิตอลมบค.11257
รวม ปวส.1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 41519
รวม  ปวส.1662187
ปวส.2 ช่างอุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกล:เทคนิคยานยนต์สอย.2121021
เทคนิคเครื่องกล:เทคนิคยานยนต์มอย.2115116
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังสอฟ.21505
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังมอฟ.21516
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมสออ.21213
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมมออ.21112
รวม ปวส.2 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 49453
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชีสบบ.21044
การบัญชี:การบัญชีมบบ.21022
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจสบค.21066
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจมบค.21224
รวม ปวส.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 21416
รวม  ปวส.2511869
รวม ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ066
เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล:ธุรกิจดิจิตอล156
การบัญชี:การบัญชี167
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง22123
เทคนิคเครื่องกล:เทคนิคยานยนต์45146
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม213
 
ปวส. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 111 10 121
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 6 29 35
รวม ปวส. ทั้งสิ้น 117 39 156