รายงานสถิตินักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล ออนไลน์ [Real time:14 มิ.ย. 2564]

จำนวนนักศึกษา ระดับ ปวช. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระดับประเภทวิชาสาขาวิชา:สาขางานชั้นเรียนรวม
ปวช.1
รวม  ปวช.1000
ปวช.2
รวม  ปวช.2000
ปวช.3
รวม  ปวช.3000
รวม ปวช. :000
 
ปวช. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 0 0 0
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 0 0 0
รวม ปวช. ทั้งสิ้น 0 0 0จำนวนนักศึกษา ระดับ ปวส. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระดับประเภทวิชาสาขาวิชา:สาขางานชั้นเรียนรวม
ปวส.1  
ปวส.2  
รวม ปวส.:000
 
ปวส. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 0 0 0
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 0 0 0
รวม ปวส. ทั้งสิ้น 0 0 0