รายงานสถิตินักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล ออนไลน์ [Real time:21 มี.ค. 2562]

จำนวนนักศึกษา ระดับ ปวช. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ระดับประเภทวิชาสาขาวิชา:สาขางานชั้นเรียนรวม
ปวช.1 ช่างอุตสาหกรรม เครื่องกล:ยานยนต์ชย.1/1000
เครื่องกล:ยานยนต์ม.4ส้มป่อย(ช่างยนต์)1000
เครื่องกล:ยานยนต์ร.ร.บ้านโคกหล่าม กลุ่ม 11000
เครื่องกล:ยานยนต์ชก.1/1000
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ชฟ.1/1000
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ม.4ส้มป่อย(ช่างไฟฟ้า)1000
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมชอ.1/1000
รวม ปวช.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 000
พาณิชยกรรมพณิชยการ:การบัญชีบช.1/1000
พณิชยการ:การบัญชีร.ร.บ้านโคกหล่าม กลุ่ม 21000
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ร.ร.บ้านน้ำอ้อม13000
พณิชยการ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจคธ.1/1000
พณิชยการ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจม.4ส้มป่อย(คอมพิวเตอร์)1000
การบัญชี:การบัญชีร.ร.บ้านหนองบัวดง31000
รวม ปวช.1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 000
พณิชยการ:การบัญชีกร.1/1000
รวม ปวช.1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 000
รวม  ปวช.1000
ปวช.2 ช่างอุตสาหกรรม เครื่องกล:ยานยนต์ชย.2/1000
การบัญชี:การบัญชีร.ร.บ้านเหล่าน้อย2000
เครื่องกล:ยานยนต์ร.ร.บ้านศิริพัฒนา2000
เครื่องกล:ยานยนต์ร.ร.บ้านโก21000
พณิชยการ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจร.ร.บ้านสำโรง23000
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ชฟ.2/1000
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์PLC12000
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ร.ร.ชุมชนบ้านหนองคู22000
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมชอ.2/1000
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ร.ร.บ้านโก22000
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ร.ร.บ้านน้ำอ้อม2000
พณิชยการ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจร.ร.บ้านโก23000
เครื่องกล:ยานยนต์ม.5ส้มป่อย(ช่างยนต์)2000
เครื่องกล:ยานยนต์ร.ร.บ้านโนนคูณ21000
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ม.5ส้มป่อย(ช่างไฟฟ้า)2000
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ร.ร.บ้านโนนคูณ22000
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ร.ร.บ้านม่วง22000
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมร.ร.บ้านโนนคูณ23000
รวม ปวช.2 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 000
พาณิชยกรรมพณิชยการ:การบัญชีบช.2/1000
การบัญชี:การบัญชีร.ร.บ้านน้ำอ้อม22000
พณิชยการ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจคธ.2/1000
พณิชยการ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจร.ร.บ้านม่วง2000
พณิชยการ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจร.ร.บ้านฟ้าห่วน22000
พณิชยการ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจร.ร.บ้านศิริพัฒนา12000
พณิชยการ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจร.ร.ชุมชนบ้านหนองคู21000
พณิชยการ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจร.ร.บ้านหนองหมีหัวดง2000
การบัญชี:การบัญชีร.ร.บ้านโนนคูณ24000
พณิชยการ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจม.5ส้มป่อย(คอมพิวเตอร์)2000
พณิชยการ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจร.ร.บ้านโนนคูณ25000
พณิชยการ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจร.ร.บ้านกระเดา22000
รวม ปวช.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 000
รวม  ปวช.2000
ปวช.3 ช่างอุตสาหกรรม เครื่องกล:ยานยนต์ชย.3/1000
เครื่องกล:ยานยนต์ร.ร.บ้านคุ้ม กลุ่ม 13000
เครื่องกล:ยานยนต์ร.ร.บ้านอีหนา กลุ่ม 33000
เครื่องกล:ยานยนต์ร.ร.บ้านบัวหุ่ง กลุ่ม 13000
เครื่องกล:ยานยนต์ร.ร.บ้านกระเดา 13000
เครื่องกล:ยานยนต์ร.ร.บ้านสงยาง กลุ่ม 13000
เครื่องกล:ยานยนต์ร.ร.บ้านหนองบัวดง กลุ่ม 23000
เครื่องกล:ยานยนต์ร.ร.บ้านโจดม่วง กลุ่ม 13000
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ชฟ.3/1000
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมชอ.3/1000
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ร.ร.บ้านหนองบัวดง กลุ่ม 13000
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ร.ร.บ้านโจดม่วง กลุ่ม 23000
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ร.ร.บ้านโต่งโต้น กลุ่ม 33000
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ร.ร.บ้านเพียมาต กลุ่ม 23000
เครื่องกล:ยานยนต์ม.6ส้มป่อย(ช่างยนต์)3000
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ม.6ส้มป่อย(ช่างไฟฟ้า)3000
รวม ปวช.3 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 000
พาณิชยกรรมพณิชยการ:การบัญชีบช.3/1000
การบัญชี:การบัญชีร.ร.บ้านโต่งโต้น กลุ่ม 13000
พณิชยการ:การบัญชีร.ร.บ้านอีหนา กลุ่ม 23000
พณิชยการ:การบัญชีร.ร.บ้านคุ้ม กลุ่ม 23000
พณิชยการ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจคธ.3/1000
พณิชยการ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจร.ร.บ้านอีหนา กลุ่ม 13000
พณิชยการ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจม.6ส้มป่อย(คอมพิวเตอร์)3000
พณิชยการ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจร.ร.บ้านเพียมาต กลุ่ม 13000
พณิชยการ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจร.ร.บ้านโต่งโต้น กลุ่ม 23000
พณิชยการ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจร.ร.บ้านสงยาง กลุ่ม 23000
พณิชยการ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจร.ร.บ้านสำโรง กลุ่ม 13000
รวม ปวช.3 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 000
รวม  ปวช.3000
รวม ปวช. ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์000
พณิชยการ:การบัญชี000
พณิชยการ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ000
เครื่องกล:ยานยนต์000
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม000
การบัญชี:การบัญชี000
 
ปวช. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 0 0 0
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 0 0 0
รวม ปวช. ทั้งสิ้น 0 0 0จำนวนนักศึกษา ระดับ ปวส. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ระดับประเภทวิชาสาขาวิชา:สาขางานชั้นเรียนรวม
ปวส.1 ช่างอุตสาหกรรม เครื่องกล:ยานยนต์สชย.1/1000
เครื่องกล:ยานยนต์สชย.1/2000
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์สชฟ.1/1000
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์สชฟ.1/2000
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมสชอ.1/1000
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมสชอ.1/2000
รวม ปวส.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 000
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชีสบช.1/1000
การบัญชี:การบัญชีสบช.1/2000
พณิชยการ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจสคธ.1/1000
พณิชยการ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจสคธ.1/2000
รวม ปวส.1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 000
รวม  ปวส.1000
ปวส.2 ช่างอุตสาหกรรม เครื่องกล:ยานยนต์สชย.2/1000
เครื่องกล:ยานยนต์สชย.2/2000
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์สชฟ.2/2000
รวม ปวส.2 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 000
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชีสบช.2/1000
การบัญชี:การบัญชีสบช.2/2000
รวม ปวส.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 000
พณิชยการ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจสทส.2/2000
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ร.ร.บ้านบัวหุ่ง กลุ่ม 22000
พณิชยการ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจร.ร.บ้านสำโรง22000
รวม ปวส.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 000
รวม  ปวส.2000
รวม ปวส.ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์000
พณิชยการ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ000
เครื่องกล:ยานยนต์000
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม000
การบัญชี:การบัญชี000
 
ปวส. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 0 0 0
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 0 0 0
รวม ปวส. ทั้งสิ้น 0 0 0 hacked by Rizgar halshoy 2017-01-14 22:38:50


 ไม่มีข้อมูล


http://www.thairath.co.th/rss/edu.xml
ข่าวการศึกษา
Error : ไม่สามารถเรียกไฟล์เอกสารได้!


http://www.thairath.co.th/rss/tech.xml
ข่าววิทยาการ
Error : ไม่สามารถเรียกไฟล์เอกสารได้!