รายงานสถิตินักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล ออนไลน์ [Real time:5 มี.ค. 2564]

จำนวนนักศึกษา ระดับ ปวช. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับประเภทวิชาสาขาวิชา:สาขางานชั้นเรียนรวม
ปวช.1 อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมร.ร.บ้านโคกหล่าม111000
พณิชยการ:การบัญชีร.ร.บ้านเพียมาตร1000
การบัญชี:การบัญชีร.ร.บ้านบัวหุ่ง11000
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมร.ร.บ้านบัวหุ่ง21000
พณิชยการ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจร.ร.บ้านอีหนา1000
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมร.ร.บ้านม่วง11000
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมร.ร.บ้านโจดม่วง11000
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมร.ร.บ้านโจดม่วง21000
พณิชยการ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจร.ร.บ้านน้ำอ้อม11000
พณิชยการ:การบัญชีร.ร.บ้านสงยาง1000
การบัญชี:การบัญชีร.ร.บ้านสงยาง11000
พณิชยการ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจร.ร.บ้านคุ้ม11000
พณิชยการ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจร.ร.บ้านคุ้ม21000
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมร.ร.บ้านสำโรง21000
พณิชยการ:การบัญชีร.ร.บ้านหนองบัวดง21000
พณิชยการ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจร.ร.บ้านกระเดา331000
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมร.ร.บ้านหนองบัวดง51000
รวม ปวช.1 ประเภทวิชา 000
ช่างอุตสาหกรรม เครื่องกล:ยานยนต์ชย.11000
เครื่องกล:ยานยนต์ชย.12000
เครื่องกล:ยานยนต์ม.6ส้มป่อย(ช่างยนต์)1000
เครื่องกล:ยานยนต์ม.5ส้มป่อย(ช่างยนต์)1000
เครื่องกล:ยานยนต์ร.ร.บ้านโต่งโต้น11000
เครื่องกล:ยานยนต์ชก.11000
พณิชยการ:การบัญชีร.ร.บ้านโต่งโต้น21000
การบัญชี:การบัญชีร.ร.บ้านโต่งโต้น31000
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ชฟ.11000
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ม.6ส้มป่อย(ช่างไฟฟ้า)1000
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ม.5ส้มป่อย(ช่างไฟฟ้า)1000
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมชอ.11000
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมร.ร.บ้านกระเดา155000
รวม ปวช.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 000
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชีบช.11000
พณิชยการ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจคธ.11000
พณิชยการ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจม.6ส้มป่อย(คอมพิวเตอร์)1000
พณิชยการ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจม.5ส้มป่อย(คอมพิวเตอร์)1000
รวม ปวช.1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 000
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว:การโรงแรมกร.11000
รวม ปวช.1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 000
รวม  ปวช.1000
ปวช.2 ช่างอุตสาหกรรม เครื่องกล:ยานยนต์ชย.21000
เครื่องกล:ยานยนต์ร.ร.บ้านโคกหล่าม กลุ่ม 12000
เครื่องกล:ยานยนต์ชก.21000
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ชฟ.21000
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ม.4ส้มป่อย(ช่างไฟฟ้า)2000
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมชอ.21000
รวม ปวช.2 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 000
พาณิชยกรรมพณิชยการ:การบัญชีบช.21000
พณิชยการ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจคธ.21000
พณิชยการ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจม.4ส้มป่อย(คอมพิวเตอร์)2000
การบัญชี:การบัญชีร.ร.บ้านหนองบัวดง32000
รวม ปวช.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 000
พณิชยการ:การบัญชีกร.21000
รวม ปวช.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 000
รวม  ปวช.2000
ปวช.3 ช่างอุตสาหกรรม เครื่องกล:ยานยนต์ชย.31000
เครื่องกล:ยานยนต์ร.ร.บ้านศิริพัฒนา3000
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ชฟ.31000
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ร.ร.ชุมชนบ้านหนองคู32000
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมชอ.31000
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ร.ร.บ้านน้ำอ้อม3000
เครื่องกล:ยานยนต์ร.ร.บ้านโนนคูณ31000
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ร.ร.บ้านโนนคูณ32000
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ร.ร.บ้านม่วง23000
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมร.ร.บ้านโนนคูณ33000
รวม ปวช.3 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 000
พาณิชยกรรมพณิชยการ:การบัญชีบช.31000
พณิชยการ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจคธ.31000
พณิชยการ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจร.ร.บ้านศิริพัฒนา13000
พณิชยการ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจร.ร.ชุมชนบ้านหนองคู31000
การบัญชี:การบัญชีร.ร.บ้านโนนคูณ34000
พณิชยการ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจร.ร.บ้านโนนคูณ35000
รวม ปวช.3 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 000
รวม  ปวช.3000
รวม ปวช. พณิชยการ:การบัญชี000
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว:การโรงแรม000
พณิชยการ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ000
เครื่องกล:ยานยนต์000
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์000
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม000
การบัญชี:การบัญชี000
 
ปวช. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 0 0 0
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 0 0 0
รวม ปวช. ทั้งสิ้น 0 0 0จำนวนนักศึกษา ระดับ ปวส. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับประเภทวิชาสาขาวิชา:สาขางานชั้นเรียนรวม
ปวส.1 ช่างอุตสาหกรรม เครื่องกล:ยานยนต์สชย.11000
เครื่องกล:ยานยนต์สชย.12000
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์สชฟ.11000
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์สชฟ.12000
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมสชอ.11000
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมสชอ.12000
รวม ปวส.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 000
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชีสบช.11000
การบัญชี:การบัญชีสบช.12000
พณิชยการ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจสคธ.11000
พณิชยการ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจสคธ.12000
พณิชยการ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจร.ร.บ้านสำโรง155000
รวม ปวส.1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 000
พณิชยการ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจร.ร.บ้านอีหนา155000
รวม ปวส.1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 000
รวม  ปวส.1000
ปวส.2 ช่างอุตสาหกรรม เครื่องกล:ยานยนต์สชย.21000
เครื่องกล:ยานยนต์สชย.22000
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์สชฟ.21000
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์สชฟ.22000
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมสชอ.21000
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมสชอ.22000
รวม ปวส.2 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 000
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชีสบช.21000
การบัญชี:การบัญชีสบช.22000
พณิชยการ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจสคธ.21000
พณิชยการ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจสคธ.22000
รวม ปวส.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 000
รวม  ปวส.2000
รวม ปวส.พณิชยการ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ000
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์000
เครื่องกล:ยานยนต์000
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม000
การบัญชี:การบัญชี000
 
ปวส. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 0 0 0
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 0 0 0
รวม ปวส. ทั้งสิ้น 0 0 0 hacked by Rizgar halshoy 2017-01-14 22:38:50


 ไม่มีข้อมูล


http://www.thairath.co.th/rss/edu.xml
ข่าวการศึกษา
Error : ไม่สามารถเรียกไฟล์เอกสารได้!


http://www.thairath.co.th/rss/tech.xml
ข่าววิทยาการ
Error : ไม่สามารถเรียกไฟล์เอกสารได้!