โครงการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสุรีย์ ศรีชะตา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราศีไศล พร้อมด้วย นายจรูญ โสภี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และนางสิริกาญจน์ กาญจนาภา ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ตรวจเยี่ยมการจัดสอบโครงการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2564 ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) โดยนายนรากร บุญเยี่ยม หัวหน้างานงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ ได้ดำเนินการทดสอบตามขั้นตอนและแนวปฏิบัติที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) กำหนด เพื่อทดสอบความรู้ ความคิด และสมรรถนะของนักเรียนสายวิชาชีพ อีกทั้งผลการสอบยังนำไปใช้ ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอน ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ทั้งนี้ มีนักเรียนเข้าทำการทดสอบ 7 สาขาวิชา รวมทั้งสิ้น 153 คน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น