รายงานการนิเทศ นักเรียนนักศึกษา ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

รายงานการนิเทศ นร.นศ

Read more

รายงานการนิเทศ นักเรียนนักศึกษา ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

รายงานการนิเทศนักเรี

Read more

รายงานการนิเทศ นักเรียนนักศึกษา ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

รายงานการนิเทศ นร.นศ

Read more

เลื่อนวันเปิดทำการเรียนการสอนและขยายเวลาลงทะเบียนเรียนซ้ำ เรียนปรับค่าระดับบคะแนนและเรียนเพิ่ม ประจำปีการศึกษา 1/2566

เลื่อนวันเปิดทำการเร

Read more

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และ พิธีมอบเครื่องจักรอุปกรณ์การศึกษา ระหว่าง บริษัท โกลบอล-ไทยซอน พรีซิชั่น อินดัสทรี จำกัด

วันที่ 26 มิถุนายน 2

Read more

 โครงการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา1/256

วันที่ 22 มิถุนายน 2

Read more